Singel i marker

Jørnehaugen fjelltak i Marker kommune - driftskonsesjon | Direktoratet for Mineralforvaltning

Hjem » Høring » Jørnehaugen fjelltak i Marker kommune - driftskonsesjon Jørnehaugen fjelltak i Marker kommune - driftskonsesjon Publisert Jan Erik Dahl AS org.

singel i marker

Omsøkt konsesjonsområdet utgjør ca. Søker har estimert totalt uttak til å være ca.

singel i marker

Uttatt masse skal primært brukes til bygging og vedlikehold av skogsbilveger på omkringliggende landbrukseiendommer, og en mindre andel til singel for bruk i hage og oppkjørsler. Ifølge pukkdatabasen til NGU er dominerende bergart i bruddet pegmatitt, og forekomsten er vurdert til å være av lokal viktighet.

Ifølge søker har det vært drift i uttaket siden tallet.

singel i marker

Forslag til singel i marker med vedlegg samt søknadskjema finner dere i vedlegg 2. Omsøkt området er regulert til «steinbrudd og massetak» i detaljreguleringsplan for Jørnehaugen fjelltak vedtatt Området rundt uttaksområdet er regulert til «LNF særlige landskapshensyn», og i planen inngår også vegformål samt hensynsone frisikt.

singel i marker

Reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser er vedlagt driftsplanen, se vedlegg 2 side 15 til Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

singel i marker

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Viktig informasjon